Handelsbetingelser

AFSNIT I – GENERELLE VILKÅR

1. GENERELT

1.1 Disse handels- og leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) er gældende for Leverancen under Parternes Aftale, medmindre de udtrykkeligt og skriftligt er fraveget. Afsnit II til V i Leveringsbetingelserne gælder i tillæg til de generelle vilkår i dette afsnit I, i det omfang Leverancen indeholder de kategorier af ydelser, som er behandlet under hvert af disse afsnit.

1.2 Leveringsbetingelserne gælder for den fulde Leverance fra Leverandøren, uanset at Leverandøren har påbegyndt Leverancen forud for etableringen af et skriftligt aftalegrundlag mellem Kunden og Leverandøren.

1.3 Hvis der foretages yderligere leverancer afledt af eller på anden måde forbundet med Leverancen, vil Leveringsbetingelserne også finde anvendelse på udførelsen af disse leverancer, medmindre andet skriftligt aftales mellem Parterne.

2. LEVERANCEN

2.1 Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle tilbud og/eller ordrebekræftelser som grundlag for Leverancen, i det omfang sådanne er medtaget udtrykkeligt i Aftalen. Oplysninger, som Leverandøren har fremsat i brochurer, prislister, annoncer, forudgående tilbud, på internettet eller mundtligt, er uden relevans for bedømmelsen af Leverancen og opfyldelsen af de krav, der kan stilles hertil.

2.2 Hvis Kunden har særlige forventninger eller krav til Leverancen, er Kunden i enhver henseende ansvarlig for, at disse krav er beskrevet i Aftalen. Leverandørens ansvar består alene i at levere Leverancen i overensstemmelse med de aftalte specifikationer i Aftalen.

3. PARTERNES SAMARBEJDE

3.1 Parterne skal loyalt deltage i opfyldelsen af Aftalen.

3.2 Parterne er i øvrigt enige om at udvise den fleksibilitet og samarbejdsvilje, der er påkrævet, med henblik på en hensigtsmæssig udførelse af Leverancen.

3.3 Med henblik på at sikre samarbejdets fremdrift skal Kunden gennem hele projektforløbet afsætte den fornødne tid og de nødvendige medarbejderressourcer på alle niveauer i Kundens organisation, der er relevante for samarbejdet. Kundens forpligtelser i forbindelse med Leverancen er nærmere beskrevet i den særskilte leveringsaftale.

4. KUNDENS IT-MILJØ

4.1 Kunden har pligt til at sikre, at Kundens it-miljø er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende specifikationer til it-miljøet, som fastsat i den særskilte leveringsaftale, og at Kunden i øvrigt følger Leverandørens anvisninger vedrørende installation og anvendelse af software/udstyr. I modsat fald bortfalder Leverandørens forpligtelser i henhold til Aftalen.

4.2 Leverandøren kan kræve dækning af de yderligere omkostninger, som måtte blive pålagt Leverandøren, hvis Kundens it-miljø ikke opfylder de aftalte eller forudsatte krav til installationsmiljøet, og dette måtte medføre forsinkelse eller yderligere omkostninger for Leverandøren.

4.3 Kunden forudsættes at have de licensrettigheder, der er nødvendige for udførelse af Leverancen.

5. DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

5.1 Leverancen dokumenteres alene, i det omfang det er konkret aftalt, og vejledninger, brugermanualer osv. leveres kun, i det omfang dette er specificeret i den særskilte leveringsaftale.

5.2 Dokumentation for hardware og software stilles til rådighed, i det omfang producenten har frigivet sådan dokumentation. Denne dokumentation leveres, således som den er og forefindes, uden ansvar for Leverandøren.

6. LEVERING OG LEVERINGSTID

6.1 Eventuelle aftalte leveringsterminer fremgår af Aftalen. Er der ikke aftalt et leveringstidspunkt, kan hver Part med et rimeligt skriftligt varsel kræve Aftalen effektueret.

6.2 Medmindre andet er aftalt, anses levering (”Leveringstidspunktet”) for sket, når Kunden har adgang til Leverancen, herunder resultatet af en løbende ydelse.

6.3 Ydelserne udføres fra Leverandørens lokationer, medmindre andet er angivet i denne Aftale.

6.4 Risikoen for Leverancen overgår i alle tilfælde til Kunden på Leveringstidspunktet.

7. BRUG AF UNDERLEVERANDØRER

7.1 Leverandøren er berettiget til at lade hele eller dele af Leverancen udføre af en eller flere underleverandører. Leverandøren skal i givet fald på forlangende oplyse Kunden om, hvilke dele af opgaven der udføres af en underleverandør.

7.2 Leverandøren hæfter for sine underleverandørers ydelser på samme måde som for sine egne ydelser.

8. ANVENDELSE AF TREDJEPARTSSOFTWARE

8.1 Kunden accepterer, at Leverancen kan omfatte tredjepartssoftware, der er udviklet og/eller fremstillet af en tredjepart. Disse produkter kan være underlagt licens- eller standardbetingelser, som Kunden skal acceptere som forudsætning for Leverancen. I så fald vedlægges betingelserne Aftalen eller gøres på anden vis tilgængelige for Kunden, og Kunden anses for at have accepteret betingelserne ved Kundens accept af Aftalen. Kunden er udtrykkeligt gjort bekendt med, at Leverandøren ingen ejendomsret og/eller ophavsret har til sådan software, og Leverandørens hjemmel til at foretage ændringer af, tilføjelser til eller afhjælpninger i produkterne er underlagt visse begrænsninger. Endvidere har Leverandøren ikke den nødvendige knowhow og tekniske viden om sådan software til at kunne afhjælpe eventuelle mangler.

8.2 Dermed er Leverandøren ikke ansvarlig for eventuelle fejl i tredjepartssoftware. Leverandøren skal gøre et rimeligt forsøg på at afhjælpe eller alternativt omgå sådanne fejl, som Leverandøren ikke er ansvarlig for.

8.3 Punkt 8.1 og punkt 8.2 finder ligeledes anvendelse hvor Leverancen består i, at Leverandøren leverer licenser til Microsofts produkter til kunden.

9. SÆRLIGE VILKÅR FOR KUNDESPECIFIKT UDVIKLINGSARBEJDE

9.1 Software, der under Aftalen skal udvikles til Kunden af Leverandøren, skal udvikles og programmeres i henhold til de retningslinjer og specifikationer, der er aftalt mellem Parterne. Leverandøren er alene ansvarlig for at sikre, at softwaren opfylder specifikationerne i Aftalen, og Leverandøren påtager sig intet ansvar for integrationsmuligheder mv., medmindre dette fremgår af Aftalen. Leverandøren påtager sig intet ansvar for vedligeholdelse af specialprogrammeret software i henhold til denne Aftale. Hvis Kunden anmoder om udviklingsdokumentation, skal dette angives separat i Aftalen.

9.2 Hvis Kunden senere beslutter at installere nye udgivelser/versioner af standardsoftwaren, som den kundespecifikke software skal kunne fungere sammen med, er det Kundens ansvar at sikre den fortsatte integration og funktionalitet, og Leverandøren garanterer ikke, at den kundespecifikke software fungerer sammen med senere udgivelser og versioner.

9.3 Den software, der skal udvikles, krænker Leverandøren bekendt, ikke tredjeparts rettigheder, herunder patent- eller ophavsrettigheder.

10. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

10.1 Vederlaget for Leverancen er fastsat i den særskilte leveringsaftale. Betalingen for Leverancen kan være variabel, afhængigt af den prismodel Parterne aftaler for de enkelte opgaver. Vederlaget kan baseres på prismodellen ”Fast Pris” eller ”Tid og Materialer”.

10.2 Hvis intet andet er aftalt, faktureres Leverancen på baggrund af medgået tid og med anvendelse af Leverandørens gældende timepriser.

10.3 Prismodellen Fast Pris

10.3.1 Vederlaget efter prismodellen Fast Pris beregnes på baggrund af det aftalte faste vederlag uden hensyntagen til det faktiske antal enheder eller andet faktisk forbrug med nedenstående formel:

10.3.2 Vederlag = den aftalte pris for Leverancen

10.4 Prismodellen Tid og Materialer

10.4.1 Vederlaget efter prismodellen Tid og Materialer beregnes på grundlag af det faktiske antal timer og materialer, der anvendes i udførelsen af Leverancen, med nedenstående formel:

10.4.2 Vederlag = (sats1 x timer1) + (sats2 x timer2) + (satsn x timern) + materialer

10.4.3 Satsen er den gældende sats for den kategori af medarbejdere, der udfører arbejdet. Gældende sats følger af Leverandørens generelle prisliste, som vedlægges denne Aftale.

10.4.4 Leverandøren skal holde regnskab med medgået tid i forbindelse med Leverancen og i hvert tilfælde angive den relevante medarbejder samt omfanget og arten af det udførte arbejde.

10.4.5 Leverandøren har ret til overtidsbetaling. Overtidsbetaling opgøres i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende generelle prislister.

10.5 Fakturering

10.5.1 Leverandøren er berettiget til at fakturere betalingen, når Leveringstidspunktet har fundet sted, eller i henhold til en aftalt betalingsplan. For timeydelser efter prismodellen Tid og Materialer er Leverandøren dog berettiget til at fakturere hver den 14. i måneden og hver den sidste dag i måneden, uanset at en opgave strækker sig over længere tid, medmindre andet er angivet i den særskilte leveringsaftale. Udlæg faktureres ugevis.

10.5.2 Betalingsbetingelserne er netto 14 dage.

10.5.3 Leverandøren har ret til dækning for ethvert udlæg, herunder til transport, kost og logi. Transporttid faktureres efter medgået tid.

10.5.4 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve rykkergebyr og renter fra forfaldstidspunktet i henhold til rentelovens regler.

10.5.5 Ved betalingsmisligholdelse er Leverandøren herudover berettiget til at suspendere og tilbageholde Leverancen eller dele heraf og/eller gennem skriftlig meddelelse til Kunden at hæve Aftalen helt eller delvist. Hæver Leverandøren Aftalen, har Leverandøren ret til erstatning.

10.5.6 Timepriser samt øvrige priser på løbende ydelser reguleres én gang årligt pr. 1. januar i henhold til nettoprisindekset med 2018, som basisår.

10.5.7 Ændringer i valutakurser, afgifter, indkøbspriser hos underleverandører, forsikringer og fragt medfører, at Leverandøren herudover uden varsel kan justere priserne med nettovirkningen heraf.

11. FORSINKELSE

11.1 Hvis en af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse ved opfyldelsen af Partens forpligtelser under Aftalen, skal Parten uden ugrundet ophold meddele dette til den anden Part. Det påhviler herefter Parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt.

11.2 Opfylder Kunden ikke sine forpligtelser i henhold til Aftalen, eller hindres Leverandøren på anden måde i at opfylde sine forpligtelser som følge af Kundens forhold, er Leverandøren berettiget til at kræve fastsatte frister for udførelse af Leverancen udskudt med varigheden af forsinkelsen, samt en rimelig opstartsperiode efter forsinkelsens ophør. Leverandøren er endvidere berettiget til at kræve eventuelle meromkostninger dækket.

11.3 Hvis et aftalt Leveringstidspunkt overskrides med mere end 30 arbejdsdage, kan Kunden give Leverandøren en rimelig frist, inden for hvilken levering skal have fundet sted. Udebliver leveringen fortsat, kan Kunden hæve Aftalen og kræve erstatning inden for rammerne af disse Leveringsbetingelser.

11.4 Kunden har ikke yderligere misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse.

12. MANGELFULDE LEVERANCER

12.1 Leverancen er mangelfuld, hvis den ikke lever op til de aftalte specifikationer i Aftalen, og der ikke blot er tale om uvæsentlige afvigelser.

12.2 Det påhviler Kunden straks efter levering at kontrollere Leverancen og indberette eventuelle mangler til Leverandøren. Den absolutte reklamationsperiode udløber 6 måneder efter Leveringstidspunktet, og reklamation forudsætter, at Kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler.

12.3 Leverandøren afgør, om afhjælpning af en mangel skal ske ved udbedring eller ved omlevering.

12.4 Afhjælper Leverandøren ikke en mangel inden for rimelig tid (som altid er minimum 30 arbejdsdage), kan Kunden være berettiget til et forholdsmæssigt afslag i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

12.5 Desuden kan Kunden hæve Aftalen (ex nunc), hvis der er tale om en væsentlig mangel, og hvis denne ikke er afhjulpet senest 30 arbejdsdage efter, at Kunden har afgivet skriftlig reklamation til Leverandøren med udførlig beskrivelse af den pågældende mangel. I sådanne tilfælde kan Kunden desuden kræve erstatning med de begrænsninger, der følger af disse generelle betingelser, samt eventuelle særlige betingelser knyttet til leveret software.

12.6 Dette punkt fastsætter udtømmende Leverandørens ansvar for mangler ved Leverancen.

12.7 Har Kunden reklameret over en mangel, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, skal Kunden erstatte de udgifter, Leverandøren måtte have haft i den sammenhæng på baggrund af Leverandørens til enhver tid gældende priser jf. den særskilte leveringsaftale.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING

13.1 Leverandørens ansvar omfatter ikke (a) mangler opstået som følge af installation, afhjælpning eller udvikling foretaget af andre end Leverandøren eller som følge af Kundens anvendelse af Leverancerne i sammenhæng med tredjemands tilbehør/software, som direkte eller indirekte påvirker Leverancernes funktion, (b) fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i Leverancerne, som ikke er sket i overensstemmelse med Leverandørens skriftlige instruktioner og accept, (c) fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse, som følge af anvendelse af Leverancerne på en anden måde end som foreskrevet i den udleverede dokumentation eller god it-skik eller som følge af forsømmelser fra Kundens, dennes personales eller tredjeparts side, og (d) manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i Aftalen.

13.2 Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af it-virus, driftstab, internt tidsforbrug hos Kunden, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om dette skyldes Leverandørens uagtsomhed.

13.3 Leverandøren kan ikke under nogen omstændigheder ifalde et samlet ansvar og/eller blive afkrævet betaling for noget forhold, der overstiger Kundens samlede Vederlag i henhold til Aftalen i en periode på 12 måneder forud for tidspunktet, hvor kravet gøres gældende.

13.4 Leverandøren påtager sig alene produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Leverandøren sig intet produktansvar.

13.5 Leverandørens ansvar for mangler i tredjemands udstyr/software omfatter alene modtagelse af Kundens fejlrapportering og indberetning af fejlen til producenten eller dennes lokale repræsentant uden unødigt ophold. Herudover påtager Leverandøren sig intet ansvar.

14. RETTIGHEDER TIL SOFTWARE OG DOKUMENTATION

14.1 Begge Parter bevarer deres eventuelle immaterielle rettigheder, som eksisterede inden Aftalens indgåelse.

14.2 Kundens software, herunder tredjeparts-software stillet til rådighed af Kunden

14.2.1 Med virkning fra Aftalens indgåelse giver Kunden Leverandøren en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, vederlagsfri og uoverdragelig brugsret til den software, som Kunden til enhver tid overlader til Leverandøren som led i Leverancen. Brugsretten omfatter alene brug, der er nødvendig til opfyldelse af Aftalen, og ophører ved Aftalens ophør

14.3 Leverandørens software

14.3.1 Med virkning fra Aftalens indgåelse giver Leverandøren Kunden en ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til den software, der indgår i Leverancen. Brugsretten omfatter alene Kundens interne brug og ophører ved Aftalens ophør.

14.3.2 Ved ophør af aftalte Leverancer, uanset årsagen hertil, skal Kunden straks ophøre med enhver brug og slette alle kopier af Leverandørens software og fjerne disse fra Kundens systemer.

14.4 Specialudviklet kundespecifikt software

14.4.1 Software, der er specialudviklet til Kunden under Aftalen, herunder dokumentation, brugermanualer mv., gøres tilgængelig for Kunden i form af en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret.

14.5 Krænkelser af tredjeparts rettigheder

14.5.1 Parterne har hver især ansvaret for at have de fornødne rettigheder til at anvende tredjepartssoftware eller stille den omhandlede software til rådighed for den anden Part som forudsat i Aftalen.

14.5.2 Rejser en tredjepart krav mod en Part med påstand om retskrænkelse som følge af Partens anvendelse eller tilrådighedsstillelse af software under Aftalen, skal Parten give skriftlig meddelelse til den anden Part, hvis den anden Part har anvendt eller fået stillet den omhandlede software til rådighed. Den Part, der har eller burde have tilvejebragt rettighederne til den omhandlede software, overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig til i enhver henseende at holde den anden Part skadesløs for ethvert direkte tab i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til rådgivere, sagsomkostninger, erstatning og godtgørelse, som måtte blive tildelt en sagsøger.

14.6 Rettigheder til dokumentation mv.

14.6.1 Leverandøren bevarer alle immaterielle rettigheder til sin dokumentation, værktøjer og metoder udarbejdet til eller stillet til rådighed for Kunden som grundlag for udførelse af Leverancen under Aftalen.

14.6.2 Kunden erhverver en ubegrænset brugsret til enhver beskrivelse og dokumentation af Kundens egne systemer og forretningsprocesser, som Leverandøren har udarbejdet under Aftalen. Kunden har således ubegrænset ret til brug, ændring, overdragelse, versionering af sådanne rapporter, specifikationer, anbefalinger, diagrammer og andre kundespecifikke beskrivelser af Kundens systemer og forretningsprocesser, der måtte blive udfærdiget under Aftalen. Brugsretten gælder også efter Aftalens ophør.

15. AFTALEPERIODE OG OPHØR

15.1 Opsigelse

15.1.1 Parternes eventuelle adgang til at opsige Aftalen er angivet i Aftalen.

15.2 Ophævelse

15.2.1 Ophævelse af Aftalen, helt eller delvist, kan alene ske i overensstemmelse med dette punkt 15.2.

15.2.2 Misligholdes Aftalen væsentligt og afhjælpes en sådanne væsentlig misligholdelse ikke senest 30 dage fra den ikke misligholdende Parts skriftlige meddelelse herom (eller et sådanne senere tidspunkt hvor afhjælpning er muliggjort af den ikke-misligholdende Part), er den ikke-misligholdende Part berettiget til at ophæve Aftalen for fremtiden (ex nunc) med de begrænsninger, der følger af Aftalen.

15.2.3 Foreligger der alene væsentlige mangler ved dele af Leverancen, kan Aftalen alene ophæves for fremtiden (ex nunc) for så vidt angår de fejl- eller mangelbehæftede dele, medmindre manglen er af en sådan karakter, at anvendeligheden af den samlede Leverance er væsentligt nedsat.

15.2.4 Betalingsmisligholdelse anses for væsentlig misligholdelse af hele Aftalen.

15.2.5 Går Kunden konkurs, standser sine betalinger, påbegynder rekonstruktion eller åbner forhandling om akkord, er Leverandøren berettiget til at ophæve Aftalen, hvis boet ikke inden otte dage efter af Leverandøren at være blevet opfordret dertil erklærer at ville indtræde i Aftalen.

16. FORCE MAJEURE

16.1 Parterne er ikke ansvarlige for forhold, som Parterne ved Aftalens indgåelse ikke kunne have påregnet, herunder strejke, hackerangreb, virus, lockout og andre forhold, som efter dansk ret omfattes af begrebet force majeure.

17. DATA OG SIKKERHED

17.1 Kunden beholder alle rettigheder til egne data, uanset hvordan disse måtte indgå i Leverancen.

17.2 Kunden er ansvarlig for, at behandlingen af Kundens data sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, samt øvrig gældende lovgivning. Kunden skadesløsholder Leverandøren for et hvert krav i den forbindelse.

17.3 I det omfang Leverandøren behandler persondata på vegne af Kunden, handler Leverandøren alene efter instruks fra Kunden. I så fald skal Parterne indgå en databehandleraftale på Leverandørens standardvilkår.

17.4 Kunden er selv ansvarlig for behørig backup af Kundens data, medmindre der er indgået særskilt aftale herom.

18. FORTROLIGHED

18.1 Begge Parter er forpligtet til at iagttage fuldstændig fortrolighed om enhver oplysning, information og dokumentation mv. om den anden Part i enhver henseende, som der opnås indsigt i, i tilknytning til denne Aftale. Denne bestemmelse skal være gældende uanset Aftalens ophør.

19. OVERDRAGELSE

19.1 Parterne kan alene overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale til tredjemand med den anden Parts skriftlige samtykke.

19.2 Uanset punkt 19.1 er hver Part dog berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser efter denne Aftale til et andet selskab i samme koncern som den overdragne Part. I dette tilfælde hæfter den overdragende Part fortsat for opfyldelsen heraf.

20. LOVVALG OG VÆRNETING

20.1 Denne Aftale er underlagt dansk ret med undtagelse af danske privatretlige regler, der måtte føre til anden lov end dansk ret.

20.2 Enhver tvist vedrørende denne Aftale skal afgøres ved de almindelige domstole ved Leverandørens værneting.

AFSNIT II – SÆRLIGT VEDRØRENDE HARDWARE

21. VIDERESALG OG FORUDFAKTURERING

21.1 Såfremt Leverancen indeholder hardware, sker dette alene ved Leverandørens videresalg fra producenten. Kunden opnår således alene den ret, der fremgår af de betingelser, herunder vedrørende brugsrettigheder, ansvarsbegrænsninger og ændringer, som afgivet af producenten. Leverandøren påtager sig herudover intet ansvar for hardware.

21.2 Medmindre andet er angivet i den særskilte leveringsaftale, er Leverandøren berettiget til at forudfakturere for levering af hardware. Leverandørens indkøb af hardware hos producenten sker således først, når en faktura for levering af hardware er betalt af Kunden.

AFSNIT III – SÆRLIGE VILKÅR FOR PROJEKTYDELSER

22. PLAN FOR LEVERANCENS GENNEMFØRELSE

22.1 Såfremt Parterne har udarbejdet en tidsplan for udførelse af Leverancen, er denne specificeret i den særskilte leveringsaftale. Parterne skal overholde tidsplanen. Tidsplanen beskriver på et overordnet niveau de planlagte aktiviteter og de forventede tidsintervaller, der skal sættes af til gennemførelsen af Leverancen.

22.2 Leverandøren har ansvaret for at opdatere tidsplanen, hvis Parterne aftaler ændringer.

22.3 Parterne kan aftale, at en detaljeret ressourceopdelt tids- og aktivitetsplan altid skal foreligge for de kommende 4 uger med angivelse af konkrete navne. En opdateret version af tids- og aktivitetsplanen skal være tilgængelig for både Kunden og Leverandøren, hvilket Leverandøren skal sikre.

22.4 Med et skriftligt varsel på mindst 10 arbejdsdage har Parterne ret til 3 gange efter drøftelse med den anden Part at udskyde en tidsfrist, der er fastsat i tidsplanen. En fristudskydelse vil samtidig omfatte en eller flere efterfølgende tidsfrister med op til samme hele antal arbejdsdage. Parternes ret efter denne bestemmelse kan højst gælde en samlet udskydelse på op til 60 arbejdsdage.

23. UDFØRELSE AF AFTALTE LEVERANCER

23.1 Der gennemføres alene en overtagelsesprøve, hvor dette konkret er aftalt.

23.2 Leverancerne overtages gennem ibrugtagning, når Leverandøren afgiver påkrav herom, eller ved en overtagelsesprøve, hvor en sådan er specificeret i den særskilte leveringsaftale.

23.3 Hvor ejendomsrettigheder, brugsrettigheder og andre rettigheder efter Aftalen skal overgå til Kunden som led i etablering og implementering af Leverancerne, overgår disse til Kunden i takt med Kundens effektive betaling herfor.

24. AFPRØVNING OG GODKENDELSE

24.1 Hvis der gennemføres en formaliseret overtagelsesprøve som led i leveringen af Leverancerne, vil dette fremgå af den særskilte leveringsaftale. Aftalen vil i så fald indeholde en plan herfor med angivelse af Parternes opgaver og ansvarsområder.

24.2 En overtagelsesprøve skal under alle omstændigheder gennemføres inden et eventuelt fastsat ibrugtagningstidspunkt. Fra det tidspunkt, hvor Leverancen er taget i drift/anvendelse med henblik på daglige forretningsmæssige formål, starter en aftalt godkendelsesperiode på 10 arbejdsdage.

24.3 I godkendelsesperioden skal Kunden omhyggeligt undersøge, om Leverancen opfylder de aftalte bestemmelser under normal drift.

24.4 Alle fejl, der konstateres i godkendelsesperioden, skal anmeldes uden forsinkelse, og behørig dokumentation skal vedlægges. Leverandøren er berettiget og forpligtet til at afhjælpe de fejl, der konstateres i godkendelsesperioden, i overensstemmelse med retningslinjerne for sådan afhjælpning.

24.5 På første arbejdsdag efter godkendelsesperiodens udløb skal Kunden underrette Leverandøren om, hvorvidt Leverancen godkendes. Hvis denne underretning ikke er modtaget inden for den aftalte tidsfrist, anses Leverancen for at være godkendt. Den første arbejdsdag efter godkendelsesperiodens udløb skal derefter anses for at være Leveringstidspunktet.

24.6 Hvis Kunden har til hensigt at afvise Leverancen, skal Kunden inden for samme tidsfrist skriftligt forelægge og dokumentere de forhold, der hindrer godkendelse. Kunden kan ikke nægte at godkende Leverancen, medmindre der påvises væsentlige mangler.

24.7 Hvis Leverandøren godkender en indsigelse, vil denne afhjælpe forholdet uden ugrundet ophold. Leverandøren skal underrette Kunden skriftligt, når forholdene er afhjulpet, eller en midlertidig løsning kan anvises. Kunden har herefter ret til en rimelig tidsfrist, inden for hvilken de forhold, der hindrede godkendelse af Leverancen, atter testes. Er Kunden fortsat af den opfattelse, at Leverancen ikke kan godkendes, gentages proceduren, indtil afhjælpning har fundet sted.

24.8 Første arbejdsdag, efter at Leverancen er godkendt eller burde have været godkendt i henhold til ovenstående, anses herefter som Leveringstidspunktet.

25. ÆNDRINGER

25.1 Parterne er berettiget til at foretage ændring af aftalte krav til specifikationer, herunder vilkår og betingelser, leveringsdato, pris og performance mv. (”Ændringer”) på de i dette afsnit angivne betingelser.

25.2 Eventuelle sædvanlige og påregnelige justeringer og iterationer, der som led i anvendelsen af de aftalte metoder og værktøjer foretages med henblik på at etablere en løsning til opfyldelse af de aftalte krav, der er relevant for Kunden, er ikke Ændringer, men derimod almindelige projektaktiviteter til overholdelse af Aftalens krav. Dette forudsætter, at sådanne justeringer og iterationer ikke påfører Leverandøren et yderligere ressourceforbrug.

25.3 Aftale om Ændringer kan alene ske ved at godtgøre den anden Part dennes meromkostninger herved samt i øvrigt at acceptere de konsekvenser ændringsanmodningen får mht. tidsplan m.v. Ændringer kræver desuden altid den anden Parts forudgående samtykke.

25.4 Parterne forsøger i videst muligt omfang at efterkomme en anmodning om Ændringer. Den Part, som ønsker Ændringer foretaget, skal straks meddele dette skriftligt til den anden Part, som herefter senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af anmodningen skal give skriftlig meddelelse tilbage om, hvorvidt Ændringen kan efterkommes. Hvis dette er tilfældet, fremkommer Leverandøren snarest muligt herefter med en opgørelse af meromkostningerne samt de øvrige konsekvenser som følger af Ændringen. Parterne skal inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af opgørelsen skriftligt meddele, såfremt Ændringerne ønskes gennemført på de skitserede vilkår.

25.5 Leverandøren skal efter nærmere aftale opretholde en fælles ændringslog, der indeholder al relevant dokumentation vedrørende Ændringer, herunder daterede ændringsanmodninger og løsningsforslag, samt indarbejde Ændringerne i Aftalen.

25.6 Uanset om en ændringsanmodning accepteres, kan Leverandøren kræve betaling for udarbejdelsen af en ændringsopgørelse jf. pkt. 25.4. Denne betaling skal opgøres efter medgået tid og til de gældende priser for tilsvarende arbejde jf. den særskilte leveringsaftale.

AFSNIT IV – SÆRLIGE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

26. GENERELT

26.1 Konsulentydelser leveres som en professionel indsatsydelse i overensstemmelse med Parternes Aftale og Leverandøren skal ikke levere et bestemt resultat. Leverancen skal leveres i overensstemmelse med god it-skik. Leverancen anses som leveret, når Leverandøren har brugt tid på ydelsen.

26.2 Leverandøren skal ved Leverancens udførelse anvende kvalificerede ressourcer til gennemførelsen af Aftalen.

26.3 Parterne skal søge at sikre kontinuitet i de ressourcer, der anvendes ved gennemførelsen af Aftalen. Parterne kan dog, hvor det er nødvendigt, udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til Aftalen, med andre tilsvarende ressourcer.

27. RETTIGHEDER TIL RESULTATET AF KONSULENTYDELSER

27.1 Kunden tildeles ved effektiv betaling en brugsret til resultatet af Leverandørens indsats, således som denne er beskrevet under punkt 14.4.

27.2 I det omfang udnyttelsen af brugsretten kræver Leverandørens medvirken ud over som specificeret som en del af Leverancen, er dette en særskilt betalbar timeydelse.

AFSNIT V – SÆRLIGE VILKÅR FOR HOSTINGYDELSER

28. TILGÆNGELIGHED

28.1 Medmindre andet er aftalt i den særskilte leveringsaftale, garanterer Leverandøren ikke, at Leverancen overholder specifikke servicemål, men tilstræber at opretholde en så høj oppetid for Leverancen som muligt.

28.2 Leverancen er som udgangspunkt tilgængelig hele døgnet. Servicevinduer vil dog forekomme, hvor Leverancen vil være midlertidigt utilgængeligt. Servicevinduer tilstræbes lagt i weekender eller i øvrigt udenfor generelle virksomhedsåbningstider.

28.3 Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed, som kan henføres til fejl og mangler i tredjepartssoftware eller ydelser leveret af tredjepart som led i udførelsen af den aftalte Leverance.

29. ANALYSEFASE

29.1 Hvis Parterne har aftalt en analysefase forud for Leverancen, er dette specificeret i den særskilte leveringsaftale. Medmindre andet er aftalt, jf. den særskilte leveringsaftale, er analysearbejdet ikke omfattet af Vederlaget, men leveres som et selvstændigt projekt eller som konsulentydelser.

29.2 Kunden skal loyalt bistå Leverandøren med dennes undersøgelser i forbindelse med analysearbejdet, herunder give adgang til Kundens systemer og netværk i nødvendigt omfang.

29.3 Leverandøren foretager en gennemgang af de foreliggende oplysninger og vurderer om den tilvejebragte information er tilstrækkelig, eller om der er behov for yderligere information. Leverandøren skal underrette Kunden, hvis der er behov for fremskaffelse af yderligere information. Kunden skal loyalt oplyse om alle relevante forhold og give Leverandøren adgang til relevante oplysninger til brug for Leverandørens verifikation.

29.4 Leverandøren udarbejder en analyserapport, som danner grundlag for fastsættelsen af vilkårene for Leverancen. Gennemførelsen af en analyse begrænser ikke Kundens ansvar for forpligtelser i Aftalen, herunder disse Leveringsbetingelser.

29.5 Hvis Parterne ikke opnår enighed om vilkårene i Aftalen på baggrund af den gennemførte analyse inden 4 uger efter, at analyserapporten foreligger, kan Kunden vælge at meddele Leverandøren, at denne ikke ønsker at tiltræde en aftale om Leverancen mod at betale Leverandøren for dennes tidsforbrug og afholdte omkostninger under analysen.

30. ETABLERING AF LEVERANCEN

30.1 Leverandøren skal forberede en aktivitets- og tidsplan for Kundens ibrugtagning af aftalte Leverancer, hvor der er aftalt en transitionsperiode.

30.2 Aktivitets- og tidsplanen skal indeholde de aktiviteter, som er specificeret i den særskilte leveringsaftale, med angivelse af, hvem der er ansvarlig for opgavens udførelse. På Leverandørens forespørgsel skal Kunden vederlagsfrit deltage heri i rimeligt omfang, herunder i tests mv.

30.3 Leverandørens betaling for udførelse af aktiviteter i transitionsperioden er angivet i den særskilte leveringsaftale. Er intet aftalt, leveres alle ydelser efter medgået tid og til gældende listepriser.

30.4 Kundens misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse fremgår af pkt. 11.

30.5 Hvis der er aftalt en formel proces vedrørende afprøvning og idriftsættelse, er dette beskrevet i den særskilte leveringsaftale. Ellers anses levering for sket, når Leverandøren påbegynder levering af hostingydelserne.

31. OVERTAGELSE AF MEDARBEJDERE

31.1 Leverancen indeholder ingen forpligtelse for Leverandøren til overtagelse af Kundens medarbejdere.

32. TREDJEPARTSKONTRAKTER

32.1 Leverandøren overtager fra den dag Leverandøren påbegynder Leverancen, alene administrationen af de positivt angivne kontrakter om licens, leasing, vedligeholdelse mv., der er angivet i den særskilte leveringsaftale. Kunden forbliver kontraktpart i disse kontrakter. Kunden dækker udgifter under sådanne kontrakter, som fx løbende udgifter ti licens og vedligeholdelse.

32.2 Leverandøren skal sørge for, at kontrakterne overholdes og skal behørigt påtale eventuel misligholdelse over for tredjepart. Leverandøren har ikke ansvaret for tredjeparts eventuelle misligholdelse af de administrerende kontrakter, medmindre denne misligholdelse skyldes mangler ved Leverandørens administration af den pågældende kontrakt.

33. LEVERANDØRENS SOFTWARE OG UDSTYR

33.1 Hvor Leverandøren forestår drift af Kundens software på Leverandørens eget udstyr, er Leverandøren berettiget til uden Kundens accept at udskifte og erstatte sådant anvendt udstyr.

33.2 På tilsvarende vis kan Leverandøren udskifte og/eller opgradere Leverandørens software, der benyttes i forbindelse med Leverancen til Kunden.

34. OPHØRSYDELSER

34.1 Uanset årsagen til Aftalens hele eller delvise ophør skal Leverandøren på god og forsvarlig vis medvirke i forbindelse med ophør af Leverancen hos Leverandøren og til eventuel overgang til Kunden eller til en af Kunden udpeget tredjepart.

34.2 Leverandøren modtager særskilt vederlag for sin ophørsbistand. Vederlaget baseres på medgået tid.

34.3 Ved Aftalens ophør kan Kunden kræve, at Leverandøren udleverer alle Kundens data, herunder alle logfiler og øvrige data, der er genereret i forbindelse med Aftalens opfyldelse.

34.4 Efter Aftalens ophør må Leverandøren ikke uden Kundens godkendelse bevare kopier af Kundens data. Kunden skal underrettes med et varsel på 5 arbejdsdage, før Leverandøren sletter kopier af Kundens data.

34.5 Leverandørens sletning af Kundens data skal opfylde persondatalovgivningens regler om effektiv sletning af personoplysninger. Leverandøren skal på Kundens anmodning skriftligt bekræfte, at alle Kundens data er slettet i overensstemmelse med Aftalens krav hertil.

Generelle Priser

Beskrivelse Sats
Cloud Engineer 1250,00 kr. pr. time
Cloud Architect 1500,00 kr. pr. time
Projektleder 1250,00 kr. pr. time
Scrum Master 1250,00 kr. pr. time

Tillægspriser

Beskrivelse Sats
Arbejde udenfor normal arbejdstid på hverdage fra 17.00 til 22.00 og 6.00 til 8.00 50% oveni den normale timepris (Se generelle priser)
Arbejde på helligdage, i weekender og om natten fra 22.00 til 06.00 100% oveni den normale timepris (Se generelle priser)
Vagtgebyr (Opkald til vagttelefonen) 2500,00 kr. pr. henvendelse
Transport Normal timepris (Se generelle priser) eller efter kontraktlig aftale

* Alle priser er oplyst eksklusiv moms. Der faktureres pr. påbegyndt kvarter.